Privacy verklaring

De Krijger Psychiatrie vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt de Krijger Psychiatrie dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt de Krijger Psychiatrie gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, een account aan te maken, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het de Krijger Psychiatrie daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan de Krijger Psychiatrie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

de Krijger Psychiatrie en andere websites
Op de website van de Krijger Psychiatrietreft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. de Krijger Psychiatrie kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
de Krijger Psychiatrie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de Krijger Psychiatrie toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
de Krijger Psychiatrie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. de Krijger Psychiatrie adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van de Krijger Psychiatrie

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@dekrijgerpsychiatrie.nl

Disclaimer

de Krijger Psychiatrie, verleent u hierbij toegang tot de Krijger Psychiatrie (“de Website”)
de Krijger Psychiatrie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
de Krijger Psychiatriespant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Krijger Psychiatrie. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Krijger Psychiatrie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Krijger Psychiatrie.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Krijger Psychiatrie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Algemene voorwaarden de Krijger Psyciatrie / stichting 1np

Algemene leveringsvoorwaarden Inleiding

Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling kan een overeenkomst
ten grondslag liggen gericht op behandeling. Deze overeenkomst is de bijzondere
overeenkomst geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).

Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een
dergelijke overeenkomst en geven aan wat de cliënt en de zorginstelling bij de uitvoering
daarvan mogen verwachten. Het spreekt vanzelf dat het unieke en persoonlijke contact
van de cliënt met de (zorg)professionals daarnaast een belangrijke factor is.

Deze Algemene leveringsvoorwaarden de Krijger Psychiatrie zijn afgeleid van de Algemene
leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland welke tot stand zijn gekomen in overleg met
de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz in het
kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden
per 1 januari 2017.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Zorginstelling: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein van de
geestelijke gezondheidszorg.
de Krijger Psychiatrie: de zorginstelling.
Cliënt: een natuurlijke persoon die zich tot een zorginstelling wendt of heeft
gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt.
Overeenkomst: de behandelingsovereenkomst.
Professional: de contractueel aan de Krijger Psychiatrie verbonden, bij de uitvoering van de
geneeskundige behandelingsovereenkomst betrokken hulpverlener,
die met de cliënt in het kader van de behandeling persoonlijk
contact heeft.

Zorg: ggz behandeling.
Behandeling: behandelingen op het gebied van de geneeskunst die worden
verricht door een zorgverlener die een geneeskundig beroep of
bedrijf uitoefent waarop de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (Wgbo) van toepassing is.
Praktijk: de behandelruimte van de Zorgaanbieder, inclusief wachtkamer,
balie of andere ruimtes waar de cliënt als onderdeel van de
behandeling gebruik van maakt.

Naastbetrokkene(n): familie, partners, vrienden of andere naasten van de cliënt.
Vertegenwoordiger: de (wettelijk) vertegenwoordiger van de cliënt als bedoeld in het
Burgerlijk Wetboek. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en
plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden
voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de
vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of
door middel van een persoonlijke schriftelijke machtiging door de
cliënt.

Gedragscode: code waarin beschreven staat dat de Krijger Psychiatrie betrokkenen communiceren
en zich gedragen op een respectvolle, betrouwbare, klant- en
resultaatgerichte wijze

Behandelingsovereenkomst: een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de
algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen,
mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en
rapportage aan de orde komen. Onder de
behandelingsovereenkomst wordt ook het zorgplan verstaan.
Dossier: De zorgverlener heeft de plicht een dossier in te richten met
betrekking tot de zorg van de cliënt. In het dossier neemt hij
gegevens op over de gezondheid van de cliënt, de verrichtingen,
verklaringen van de cliënt en bewaart hij de gegevens die
noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening.

Extenzo: het digitale cliëntendossier van de Krijger Psychiatrie
Kwaliteitsstandaarden: richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking
hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg
is.

Incident: is een gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de
cliënt of medewerker van de instelling heeft geleid, had kunnen
leiden of (nog) zou kunnen leiden.

Beschikking: het besluit waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard,
omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een
zorgaanspraak op grond van Jeugdwet. Deze beschikking wordt
afgegeven door de gemeenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de
zorginstelling gesloten overeenkomst met betrekking tot ggz behandeling.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ambulante zorg en worden
zoveel als mogelijk toegepast ongeacht de wijze waarop de zorg wordt
gefinancierd.
3. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer de zorg wordt
gestart als naleving van de voorwaarden of opgelegd door een strafrechter of
officier van justitie.
4. Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een
individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is
van de cliënt. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Artikel 3. Naastbetrokkene(n)
Indien gewenst kan de cliënt zich laten bijstaan door iemand naar keuze om te helpen
een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van de zorg.

Artikel 4. Duidelijke informatie
De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over
de zorg te kunnen maken. de Krijger Psychiatrie stelt informatie beschikbaar op de website en in het
cliëntenportal, waarbij de Krijger Psychiatrie streeft om alle informatie die aan de cliënt wordt verstrekt
naar inhoud en vorm op een voor de cliënt geschikt niveau is en waarbij de cliënt zelf
een moment kan kiezen om deze informatie te lezen en indien gewenst nogmaals te
raadplegen. De professional gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en
of er nog vragen zijn.

Artikel 5. Zorg specifieke informatie
Een cliënt kan bij Stichting de Krijger Psychiatrie zelf een keuze maken voor een regiebehandelaar door
zich aan te melden bij de regiebehandelaar naar voorkeur.
1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen de
professional en cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past
en wisselen zij informatie uit, die relevant is voor de zorg. In ieder geval wordt
besproken:
1. het recht op vrije keuze van de professional binnen de mogelijkheden van
de zorginstelling;
2. de eventuele diagnose en wat het betekent om die diagnose te hebben;
een heldere omschrijving van de relevante zorgopties, het doel, de kans op
succes en de mogelijke risico’s en eventuele neveneffecten (zoals pijn,
hinder of sociale gevolgen) mede aan de hand van eventueel eerdere
ervaringen van de cliënt;
3. de naam van de verantwoordelijke professional, diens waarnemer en die
van andere betrokken professional;
4. de ervaring van de betrokken professionals;
5. overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.
2. Indien de cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling
niet te willen ontvangen, kan het verstrekken van informatie achterwege blijven.
3. Naast het bepaalde in lid 1 kan informatie over de behandeling alleen achterwege
blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig
nadeel voor de cliënt oplevert.

Artikel 6. Algemene informatie
De professional stelt de cliënt, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden, informatie
ter beschikking. De professional attendeert cliënt op informatie op de website en in het
cliëntenportal en geeft aanvullend daarop informatie over:
1. de zorginstelling en de gang van zaken van het zorgproces, zoals de intake, het
opstellen van een eventueel zorgplan, de zorgverlening en het maken van
afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de cliënt;
2. betaling voor kosten voor aanvullende diensten, eigen risico en de mogelijk niet
vergoede zorg;
3. de relevante cliënten- en familieorganisaties;
4. de cliëntenraad;
5. de klachten- en geschillenregeling;
6. omgang van de instelling met naastbetrokkenen;
7. de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;
8. het privacyreglement, de privacyverklaring, het gebruik van persoonsgegevens
voor onderzoek en over maatregelen rondom privacy;
9. het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken
waaronder wilsverklaringen, crisisinstructie, zelfbindingsverklaring;
10. het kwaliteitsstatuut met daarin de concrete afspraken bij samenwerking in het
kader van de zorg.

Artikel 7. Tot stand komen van de overeenkomst.
1. De overeenkomst tussen de cliënt en de zorginstelling komt uitsluitend tot stand
indien:
1. de cliënt of diens vertegenwoordiger kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te
willen aangaan, en
2. de zorginstelling redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt op
grond van de bij de zorginstelling aanwezige mogelijkheden kan worden
beantwoord, en
3. een voor de financiering noodzakelijke verwijzing, dan wel een beschikking door
de gemeente beschikbaar is.
Artikel 8. Het opstellen van de behandelingsovereenkomst.
De professional doet, in overeenstemming met de professionele standaard, op basis van
het overleg tussen professionals en cliënt een voorstel voor een
behandelingsovereenkomst aan de cliënt.
1. De professional stelt samen met de client in voor beide partijen begrijpelijke taal
de behandelovereenkomst op
instemming
2. De professional begint de zorg nadat de cliënt of zijn (wettelijk)
vertegenwoordiger heeft ingestemd met de (voorlopige)
behandelingsovereenkomst.
3. In acute situaties, waarbij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt
omdat onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te
voorkomen, kan worden afgeweken van het bepaalde in de voorgaande leden van
dit artikel. Dit wordt gemotiveerd vastgelegd in het dossier. In dat geval vindt
overleg tussen professional en cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
4. Indien cliënt of professional afwijking van de behandelingsovereenkomst
noodzakelijk acht, vindt onderling overleg plaats.
De behandelingsovereenkomst bevat in ieder geval:
1. de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld,
gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt met in
achtneming van de eventuele beschikking van de gemeente;
2. de wijze waarop de professional en de cliënt de gestelde doelen proberen te
bereiken;
3. wie voor de verschillende onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke
wijze afstemming plaatsvindt tussen meerdere zorgverleners, en wie de cliënt op
die afstemming kan aanspreken.
4. de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder de
behandelingsovereenkomst met de cliënt zal worden geëvalueerd en
geactualiseerd.

Artikel 9. Dossier
1. Het dossier bevat, naast de behandelingsovereenkomst en de in de wet en regelgeving
geregelde onderwerpen, het volgende:
1. in overleg met de cliënt welke naasten bij de zorgverlening worden betrokken of
over de zorgverlening worden geïnformeerd en de wijze waarop dat gebeurt en
desgewenst welke personen juist niet;
2. de wensen en voorkeuren van de cliënt inclusief contra-indicaties voor
zorginterventies;
3. de voortgang (incl. rapportages, uitslagen, ROM uitslagen, etc.) van de
zorgverlening;
4. een crisisinstructie waarin staat hoe te handelen bij crisis indien er sprake is van
crisisgevoeligheid bij de client.
2. Het dossier blijft gedurende de zorg ter beschikking van de cliënt; cliënt heeft altijd
recht op inzage en kan een kopie krijgen. Inzage in het cliëntendossier kan ten allen
tijden en kan een cliënt na overleg met en toestemming van de zorgverlener middels het
cliëntenportal.
Artikel 10. Second opinion bij behandeling
De zorginstelling zal alle redelijke medewerking verlenen aan een door de cliënt
gewenste second opinion en bespreekt op verzoek de resultaten van de second opinion
ook als de cliënt deze heeft gevraagd zonder medewerking van de zorginstelling.

Artikel 11. Privacy tijdens de zorgverlening heeft een privacyreglement.

Artikel 12. Kwaliteit van zorg
Als norm voor goed zorgverlenerschap gelden de gedragsregels van de verschillende
beroepsgroepen, kwaliteitsstandaarden, normen ontleend aan de laatste stand van de
wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten. Afwijking van
protocollen en richtlijnen moet de professional motiveren, aan de cliënt uitleggen en
vastleggen in het dossier.

Artikel 13. Toegankelijke ruimtes
de Krijger Psychiatrie streeft ernaar dat alle ruimtes die van belang zijn voor de cliënt voldoende
toegankelijk zijn. Op de website staat aangegeven welke praktijkruimtes hier wel of niet
aan voldoen. De praktijk van de professional wordt hierop getoetst door .

Artikel 14. Incidenten
1. Zo spoedig mogelijk na een incident die voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of
kan hebben, informeert de zorginstelling de betreffende cliënt en/of diens
vertegenwoordiger over:
1. de aard en de oorzaak van het incident;
2. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten in de
toekomst te voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt,
bespreekt de zorginstelling de voor de aanpak daarvan mogelijke
zorgverleningsalternatieven met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger en
maakt afspraken over de aanvang van de gekozen zorg en het vervolg.
Artikel 15. Zorg op afspraak
1. De professional zorgt ervoor dat het voor de cliënt duidelijk is wanneer, waar en
op welk tijdstip een afspraak zal plaatsvinden.
2. De professional houdt bij het plannen van afspraken zoveel mogelijk rekening met
wensen, voorkeuren en beperkingen van de cliënt.
3. Indien de cliënt of professional een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet
deze uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd, tenzij er sprake is van een
zwaarwichtige reden. Wanneer een cliënt niet tijdig de afspraak annuleert kunnen
hier kosten voor in rekening worden gebracht.
4. De cliënt wordt geïnformeerd over eventuele extra wachttijd ten opzichte van de
afgesproken tijd.

Artikel 16. Een cliënt – meer zorgverleners
De zorginstelling handelt naar de afspraken afkomstig uit het opgestelde
kwaliteitsstatuut bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Daarbij is het voor
cliënt altijd helder wie de regiebehandelaar en tevens aanspreekpunt is.

Artikel 17. Goed cliëntschap
1. Elke cliënt meldt zich voor het starten digitale aan en levert daarbij de verplichte
gegevens aan: het nummer van een geldig legitimatiebewijs, gegevens van
zijn/haar zorgverzekeraar, een geldig verwijzing, en in geval van cliënten tot 18
jaar de gegevens van de gezaghebbende. Zolang de cliënt de gegevens niet heeft
aangeleverd is de zorginstelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
niet te starten totdat de cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overlegd, tenzij
onmiddellijke behandeling noodzakelijk is.
2. Bij de eerste afspraak met de professional legitimeert de client zich nogmaals met
een geldig legitimatiebewijs.
3. Voor aanvang van de zorg geeft de cliënt op verzoek van de zorginstelling de
naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon, bij voorkeur
zijn vertegenwoordiger.
4. De cliënt houdt zich aan de gedragscode en onthoudt zich naar beste kunnen van
gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van de professional(s).
5. Indien de zorg plaatsvindt in het huis van de cliënt, biedt de cliënt alle
noodzakelijke medewerking om de professional in staat te stellen de zorg te
leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
Artikel 18. Informatieplichten
1. De cliënt geeft de professional en zorginstelling, mede naar aanleiding van diens
vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze
redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft, waaronder
begrepen informatie over een eventuele zelfbindingsverklaring.
2. Wanneer zich tussentijds wijzigingen voordoen in de situatie van de cliënt die
kunnen leiden tot verandering van (de omvang van) de te leveren zorg, is de
cliënt gehouden de professional daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
3. De cliënt die bij de zorginstelling op een wachtlijst staat en gedurende de
wachttijd de zorg laat uitvoeren door een andere zorginstelling, meldt dit aan de
eerstgenoemde zorginstelling zodra hij met de andere zorginstelling is
overeengekomen dat de zorg daar zal plaatsvinden.

Artikel 19. Betaling
1. De cliënt is de zorginstelling de overeengekomen prijs verschuldigd voor de
overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet rechtstreeks door
zorgverzekeraar of de gemeente worden betaald.
2. Indien de financiering van de zorg niet zeker is, bijvoorbeeld door het ontbreken
van een (overeenkomst met de) zorgverzekering, een verwijzing of beschikking,
wordt er geen zorg geleverd. Bij gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van
de financiering treden zorginstelling en cliënt met elkaar in overleg.
3. Voor de vooraf overeengekomen door de zorginstelling in rekening te brengen
(aanvullende) kosten van zorg en diensten stuurt de zorginstelling een duidelijke
en gespecificeerde factuur aan de cliënt, met daarin opgenomen een
betalingstermijn van 30 dagen.
4. De zorginstelling stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een
betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na
ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald,
is de zorginstelling gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De
rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 20. Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt:
1. bij verwijzing of overplaatsing naar een andere zorginstelling;
2. met instemming van beide partijen;
3. na een eenzijdige, ondubbelzinnige opzegging van de overeenkomst door
de cliënt;
4. na een eenzijdige opzegging door de zorginstelling met inachtneming van
het bepaalde in artikel 22;
5. overlijden van de cliënt;
6. wanneer de geldigheidsduur van de beschikking waarop de overeenkomst
is gebaseerd is afgelopen.

Artikel 21. Nieuwe beschikking
Indien de zorg wordt geleverd op grond van een beschikking en de geldigheidstermijn
van de beschikking op korte termijn afloopt en zorg nodig blijft, is de zorginstelling
behulpzaam bij het aanvragen van een nieuwe beschikking.
Wanneer de hulpvraag van cliënt zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de
instelling niet meer in staat is om goede zorg te leveren binnen de grenzen van de in de
beschikking aangegeven aard en omvang van de zorgaanspraak ondersteunt de instelling
de cliënt bij het aanvragen van een nieuwe beschikking.

Artikel 22. Opzegging van de overeenkomst door de zorginstelling
1. De zorginstelling is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien:
1. de financiering, de verwijzing, of een geldende beschikking voor de zorg
komt te ontbreken; de zorginstelling gaat hier evenwel niet toe over indien
de instelling meent dat het stopzetten van de zorg op dat moment
onverantwoord is omdat sprake is van noodzakelijke zorg;
2. de cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de overeenkomst
niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar
hij/zij zijn/haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanige
situatie dat het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet
langer van de zorginstelling kan worden gevergd;
3. de cliënt zodanig ernstige strafbare feiten begaat die een duidelijke
weerslag hebben op de relatie met de professional(s), dat het voortduren
van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van de zorginstelling kan
worden gevergd;
4. door toedoen van naasten van de cliënt ernstige spanningen met de
professionals ontstaan, waardoor voortzetting van goede zorg ernstig
wordt bemoeilijkt;
5. indien de zorgvraag van de cliënt dusdanig verandert dat het niet meer
van de zorginstelling kan worden verlangd dat zij de zorg verleent zoals is
overeengekomen en is vastgelegd in het behandelingsovereenkomst.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst neemt de professional een redelijke termijn
in acht als mede die zorgvuldigheid betreffende de nazorg, die in redelijkheid van
de professional mag worden verwacht.

Artikel 23. Nazorg
Bij het beëindigen van de overeenkomst spannen de professional en de cliënt zich in om
in onderling overleg tijdig de randvoorwaarden te regelen die nodig zijn voor het ontslag
en/of de nazorg indien continuïteit van zorg noodzakelijk is. De professional stelt op de
hoogte van het ontslag voor het daadwerkelijke vertrek:
1. de contactpersoon of vertegenwoordiger van de cliënt;
2. betrokken zorgverleners, al dan niet binnen dezelfde zorginstelling.

Artikel 24. Overlijden
De zorginstelling biedt binnen de wettelijke mogelijkheden desgewenst nazorg aan de
nabestaande(n) van de cliënt.

Artikel 25. Klachtenbeleid
1. De zorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend
gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt
klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. In het kader van en behoudens de reikwijdte van de Wkkgz wijst de
zorgaanbieder een of meer daartoe geschikt te achten personen aan die een
klager op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van
een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van
de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Artikel 34. Geschillencommissie voor ZVw (reikwijdte Wkkgz)
1. De cliënt kan in het kader van zorg omschreven in de Zorgverzekeringswet naast
de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een
geschilleninstantie conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen en zorg indien
de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de
cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is
nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de cliënt onder de
gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de zorgaanbieder in
het kader van de zorgverlening bij de zorgaanbieder indient.
2. De geschillencommissie kan een schadevergoeding toekennen voor persoons- of
zaakschade van ten hoogste € 25.000.